MVO:

MVO 3

 

 

 

 

 

NL vlag

Omdat wij samenwerken met de Sociale Werkplaats voldoen wij aan MVO normen.

HSP

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Elk bedrijf welke MVO onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op belanghebbenden van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook “de maatschappij” in algemene zin.
Het is voor Wood-Elements belangrijk om het gesprek aan te gaan met belanghebbenden. Zo krijgt ons bedrijf inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat wij transparant zijn over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Wood-Elements gaat een stap verder. We richten ons op nieuwe markten en businessmodellen welke gericht zijn op winst voor mens, maatschappij en milieu. Dit is een proces en geen eindbestemming? De doelen veranderen met elke bedrijfsbeslissing.

==============

MVO 3

 

 

 

 

Engelse-vlag-icoon

Because we work with the Sheltered Workshop we meet MVO standards.

HSP

CSR is an integral vision on sustainable operations. Any company which undertakes CSR makes at every business decision weigh the different social and economic effects. Every business decision since it could affect stakeholders of a company. They may be employees or customers, but also local residents, suppliers, investors and “society” in general.
It is for Wood Elements important to engage in dialogue with stakeholders. Thus, our company will gain insight into the consequences of a decision for others. It is also important that we are transparent about its activities and its social effects.

CSR is not only about the sustainability of the existing business. Wood-Elements goes a step further. We focus on new markets and business models that focus on gains for people, society and environment. This is a process, not a final destination? The goals change with every business decision.

Facebook

Like ons