Home:

Logo Wood Handtekening

Welkom in the Akoestiek world of  Wood-Elements Bv®.

Wij helpen u graag bij het oplossen van geluidsproblemen.

Nieuw in ons assortiment:
Aluminium frames in vele maten te verkrijgen.
tapijt en gordijnen voor elke omgeving.

NL vlag

De inrichting van iedere ruimte is van essentieel belang. Akoestiek draagt zeker bij aan de beleving van uw werkplekken. Bij geluidsoverlast is er een hogere mate van ziekte verzuim.
Wood-Elements Bv® creëert de balans die in elke werkomgeving qua akoestiek optimaal moet zijn. Overtollig geluid is altijd het probleem?

Luchtgeluiden worden gegenereerd door geluidsbronnen die geen enkel contactvlak met de structuur van het gebouw hebben. De geluidstrillingen ontstaan in de lucht.
Dit kunnen zijn:
– stemgeluiden. 
– verkeersgeluiden, etc.

Structuurgeluiden worden voortgebracht door geluidsbronnen die verbonden zijn aan de structuur van een gebouw of die er impact mee hebben.
Deze kunnen zijn:
1. Impact- of contactgeluiden: hierbij ontstaan bij een impact of contact de trillingen binnenin een vaste materie. (geluid van stappen, vallende voorwerpen, water dat neerstort uit een douche of kraan, dichtslaande deuren, etc.)
2. Trillingen: de trilling van de vaste materie wordt veroorzaakt en onderhouden door een elektrische, mechanische of hydraulische bron. Dit komt o.a. voor bij sanitaire toestellen, verwarmingen, ventilaties, airco, printers, etc.

Doormiddel van een uitgebreide geluidstest laten wij in een rapport en in begrijpbare taal zien waar de problematiek ligt. 

In 3 simpele stappen zijn we bij het beoogde resultaat.
Wood-Elements Bv® bied u de juiste oplossing bij het nieuwe werken.
Wij helpen u om lawaai tot een minimum te beperken.

Welke invloed heeft dat op uw kantoor, overige medewerkers, structuur en ruimtes?

Wood-Elements BV® heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van akoestiek. We hebben voor elk geluidsprobleem wel een passende oplossing.

Oplossingen voor:
– basisscholen,
– kinderdagverblijven,
– zorgpleinen,
– congrescentra’s,
– aula’s,
– uitvaart centra’s,
– vormingscentra’s,
– beroepspleinen, bibliotheken, centrale hallen,
– bank kantoren, bezoekcentra ‘s,
– woningen, woningbouw verenigingen, facilitaire bedrijven,
– winkels, auto showrooms,  keukenshowrooms,
– huisartsenpraktijken, fysiopraktijken, ziekenhuizen, kinderdag verblijven,
– notariskantoren, advocatenkantoren,
– scholen,
– gemeentehuizen, paspoorten en rijbewijs uitgifte punten,
waar we onze meubels en elementen hebben mogen plaatsen.
We werken nauw samen met architecten.

Onze meubels en elementen zijn voorzien van: een brand certificaat.

Het eindigt natuurlijk niet bij deze services…

Laten we samen rond de tafel gaan zitten en ontdekken waar Wood-Elements voor u het verschil kan maken.

Wilt u meer informatie over onze Meubels*/Elementen*!
Mail ons of bel: +31 6 57711797
Maandag tot zaterdag 8:00-17:30 uur

En wilt u volgen wat we doen kijk op Nieuw of Like ons op Facebook

Facebook

* Meubelen noemen wij: alles wat te verplaatsen is of te koppelen.
* Elementen noemen wij: alles wat aan de muur of plafonds gehangen kan worden.

=============

Logo Wood Handtekening

Welcome in the world of acoustics Wood-Elements BV®.

We can help you solve noise problems.
New in our assortment:
Aluminum Frames
Curtains and carpets

Engelse-vlag-icoon

The interior of each space is essential.
For your homes we have the right furniture / elements.
Acoustics definitely adds to the experience of your workplaces.
With much noise, sickness absence is many times higher. Wood Elements BV® creates the balance that must be optimal in every workplace in terms of acoustics. Excess noise is always the problem?

Air sounds are generated by sound sources that have no contact surface with the structure of the building. The sound vibrations are created in the air.
These may be:
– Voices.
– Traffic noise, etc.Structure Sounds are generated by noise sources that are inherent in the structure.

We know two types of structure sounds:
1. Impact of contact sounds: this caused by an impact or contact the vibrations inside a solid matter. (Sound of steps, falling objects, water falling from a faucet or shower, slamming doors, etc.)
2. Vibration: the vibration of the solid matter is produced and maintained by an electrical, mechanical or hydraulic source. This is inter alia for at sanitary appliances, heaters, vents, air conditioning, printers, etc.

Through an extensive sound testing we show in a report and in understandable language where the problem lies.

In 3 simple steps we reach the desired result.
Wood Elements BV® offers you the right solution at the new works.
We help you to reduce noise to a minimum.
What impact will that have on your office, other staff, structure and spaces?

Wood Elements BV® has extensive experience in the field of acoustics. We have every noise problem or a solution.

Solutions:
– Primary schools,
– Nurseries,
– Make squares,
– Convention centers,
– Auditoriums,
– Funeral centers,
– Education centers,
– Appeal squares, libraries, main halls,
– Bank branches, visiting centers programs,
– Housing, housing associations, utility companies,
– Shops, car showrooms, kitchen showrooms,
– General practice, physiotherapy practices, hospitals, nursery stay,
– Notary offices, law firms,
– schools,
– Town halls, passports and driver’s license issue points,
where we can put our furniture and elements.
We work closely with architects.
Our furniture and elements are provided with a fire certificate.

Of course it does not end with these services …

Let’s sit together around the table and find out where Wood Elements for you can make a difference.

Want more information about our Furniture * , * Elements!
Mail us or call: +31 6 57711797
Monday to Saturday 8: 00-17: 30 hours

And do you want to follow us, what we do, look at New or Like us on Facebook